+421 2 526 252 27
·
office@akspisak.sk
·
Pon - Pia 09:00-17:00
Konzultácia

Správa a vymáhanie pohľadávok

  • po prevzatí prípadu je dlžník zaradený do plateného systému „konkurzný agent“ ktorý sleduje akékoľvek zmeny v právnom postavení dlžníka /likvidácia, reštrukturalizácia, konkurz/ – následne podávanie prihlášok a zastupovanie klienta v týchto konaniach
  • analýza dlžníka z pohľadu jeho majetkovej a personálnej štruktúry, preverenie majetku dlžníka,
  • predsporové výzvy, návrhy na súd, zastupovanie klienta v súdnom konaní, návrhy na vykonanie exekúcie, inkasné miesto dlžníkov klienta
  • v prípade špekulatívneho prevodu majetku na tretie osoby podávanie odporovacích žalôb na súd, trestných oznámení
  • osobná komunikácia s dlžníkom, využívanie alternatívnych riešení sporov formou „mediácie“ na ktorú máme licenciu od roku 2008
  • rokovanie s dlžníkom a vypracovanie dohôd o uznaní dlhu/záväzku a úhrade pohľadávky, zabezpečenie vyhotovenia dohody vo forme notárskej zápisnice s doložkou vykonateľnosti…