+421 2 526 252 27
·
office@akspisak.sk
·
Pon - Pia 09:00-17:00
Konzultácia

Osobné údaje

 

ZÁSADY SPRACÚVANIA osobných údajov a používanie cookies

Informácia podľa Článku 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 1. Kto spracúva Vaše osobné údaje ?

Prevádzkovateľom osobných údajov je subjekt, ktorý vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene alebo na základe osobitných právnych predpisov1. Takouto osobou je JUDr. Karol Spišák, so sídlom Bajkalská 5/C, Bratislava 831 04, IČO: 30 795 541, zapísaný v Slovenskej advokátskej komore (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 1. Na aké účely spracúvame osobné údaje ?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb, tak ako jej to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Pokiaľ sú spracúvané osobné údaje na základe osobitných právnych predpisov alebo na účely plnenia zmluvy, v ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, nie je na takéto spracovanie potrebný súhlas dotknutej osoby a poskytnutie osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou. Pokiaľ dotknutá osoba osobné údaje potrebné na účely podľa legislatívy prevádzkovateľovi neposkytne, je prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť vykonať úkony, ktoré bez poskytnutých osobných údajov nie je možné vykonať. Takéto spracúvanie sa vzťahuje napríklad na poskytovanie právneho poradenstva, riešenie súdnych sporov alebo zastupovanie klientov pred orgánmi verejnej alebo štátnej správy.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj z dôvodu oprávnených záujmov prevádzkovateľa a to najmä na účely marketingu, korešpondencie a komunikácie písomne alebo elektronicky a propagácie Prevádzkovateľa prostredníctvom internetovej stránky. Tieto činnosti sa vykonávajú za účelom propagácie Prevádzkovateľa a s ohľadom čo najmenšieho zásahu do práv a slobôd dotknutých osôb.

V prípade, kedy spracovanie nie je založené na základe právneho predpisu, zmluvy alebo oprávneného záujmu prevádzkovateľa je prevádzkovateľ povinný získať na spracúvanie osobných údajov súhlas dotknutej osoby. Súhlas je vždy udelený dobrovoľne a nesmie ovplyvniť poskytnutie služby. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať bez právnych následkov na poskytnutie služby.

 1. Aký je rozsah spracúvaných osobných údajov ?

Prevádzkovateľ spracúva výhradne iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné a primerané na stanovený účel. Kategórie spracúvaných osobných údajov zahŕňajú najmä identifikačné a kontaktné údaje dotknutej osoby (meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, emailová adresa) a údaje potrebné na poskytnutie právneho poradenstva, alebo na zastupovanie dotknutej osoby v správnom alebo súdnom konaní. V nevyhnutných prípadoch môžu byť spracúvané aj osobné údaje z osobitnej kategórie osobných údajov.

 1. Komu odovzdávame Vaše osobné údaje ?

Prevádzkovateľ v žiadnom prípade neposkytuje osobné údaje tretím osobám bez právneho základu. Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom (ako napríklad súdne orgány, orgány činné v trestnom konaní, exekútori alebo notári a pod.) z dôvodu vykonávania požadovaných činností, pričom tieto orgány a osoby vystupujú ako samostatní prevádzkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje na základe osobitných právnych predpisov. V obmedzenej miere sú osobné údaje poskytované povereným sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa a na výhradne na základe jeho pokynov (napríklad doručovateľské a poštové spoločnosti, správa internetovej stránky, spoločnosť, ktorá nám pomáha spracúvať účtovné doklady a pod.).

V prípade oprávnenej a zákonnej žiadosti sme na základe právnych predpisov sprístupniť osobné údaje aj súdom a orgánom činným v trestnom konaní, daňovým orgánom alebo iným subjektom, keď to ustanovuje zákon.

 1. Ako dlho spracúvame osobné údaje ?

Pri nakladaní s osobnými údajmi dodržiavame zásadu minimalizácie, ktorá ustanovuje, že pokiaľ uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov. Máme nastavené vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní. Taktiež prístup k Vašim osobným údajom je kontrolovaný a povolený iba osobám, ktoré to nevyhnutne potrebujú pre výkon svojich pracovných povinností, tak aby sa zachovala zásada obmedzenia prístupu k osobným údajom.

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva z osobitných predpisov (napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov) alebo je určená prevádzkovateľom. V prípadoch, kedy dobu uchovávania nestanovujú osobitné právne predpisy, spracúvame osobné údaje po dobu maximálne 10tich rokov.

 1. Používa sa automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie ?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie a každé rozhodnutie, ktoré s ohľadom na poskytnutie služieb pre Vás urobíme je kontrolované a riadené povereným zamestnancom.

 1. Odkiaľ sme získali osobné údaje ?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame získavame prevažne priamo od Vás pri poskytovaní služieb (osobne alebo prostredníctvom papierových alebo elektronických formulárov, či na základe doručenej korešpondencie alebo elektronickej pošty).

Výnimočne získavame osobné údaje aj od iných osôb, pokiaľ ste na to udelili súhlas alebo ak to bolo nevyhnutné na plnenie záväzkov zo zmlúv alebo ak to vyžadujú právne predpisy. Tieto iné osoby sú prevažne Vaši zamestnávatelia alebo blízke osoby. Niektoré osobné údaje a informácie môžeme v oprávnených prípadoch získavať aj z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok.

Pri ochrane práv a chránených záujmoch dotknutej osoby (napríklad pri poskytovaní právnej alebo súdnej ochrany) môžu byť spracúvané aj osobné údaje tretích osôb, a to aj bez ich výslovného súhlasu, pokiaľ je to nevyhnutné pre takéto konania.

Pokiaľ si nie ste istý odkiaľ máme osobné údaje o Vašej osobe, môžete využiť právo na prístup k osobným údajom, ktoré je popísané nižšie, alebo nás priamo kontaktujte.

 1. Aké sú práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov ?

Podľa Článku 15 až 22 Nariadenia GDPR a §21 až 29 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti právo vyžadovať od prevádzkovateľa:

Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte vždy právo na potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú sú spracúvané prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je povinný Vám poskytnúť kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúva a na základe takejto žiadosti Vás informovať o:

 • účele spracúvania,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
 • dobe uchovávania osobných údajov prípadne informáciu o kritériách na jej určenie,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (podanie sťažnosti) na Úrad na ochranu osobných údajov,
 • informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ osobné údaje neboli získané priamo od Vás,
 • informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu,
 • informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Právo na opravu

Pri zmene Vašich osobných údajov sme povinný ich opraviť tak, aby sa spracúvali iba aktuálne, úplné a správne osobné údaje. V prípade oznámenia zmien alebo zistenia, že niektorý osobný údaj nie je aktuálny alebo správny sme povinný vykonať nápravu. Informujte nás prosím a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V určitých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na základe Vašej žiadosti vymazať. Takéto právo nie je absolútne a preto každá žiadosť o vymazanie údajov podlieha preskúmaniu, na základe ktorého vymažeme Vaše osobné údaje, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky.

Právo na obmedzenie spracúvania

Pokiaľ budete namietať, že spracúvame nesprávne osobné údaje, alebo že naše spracúvanie považujete za nezákonné, prípadne pokiaľ osobné údaje budete potrebovať na uplatnenie právnych nárokov alebo budete namietať oprávnený záujme, kedy by boli Vaše osobné údaje spracúvané bez súhlasu, máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov pokiaľ sa neoveria dôvody, pre ktoré namietate spracúvanie. Počas obmedzenia nie je možné s osobnými údajmi nakladať okrem zákonom stanovených výnimiek.

Právo na prenosnosť údajov

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané automatizovane na základe udeleného súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, je prevádzkovateľ povinný Vám poskytnúť kópiu osobných údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a takto získané osobné údaje môžete preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné.

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Vždy počas spracúvania Vašich osobných údajov máte možnosť namietať spracúvanie osobných údajov pokiaľ sa osobné údaje spracúvajú na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo na základe plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte podnet alebo sťažnosť na spracúvanie osobných údajov môžete sa kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. č.: +421(2) 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk

 1. Kde a ako je môžné uplatniť si svoje práva ?

Práva, ktoré zakladá zákon o ochrane osobných údajov si môžete kedykoľvek uplatniť písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa, alebo kontaktovaním prostredníctvom elektronickej pošty office@akspisak.sk.

Všetky odpovede a vybavenie žiadostí sú poskytované bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme na základe zákona oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

Všetky informácie, ktoré sme povinný Vám poskytnúť, sa snažíme vybaviť najneskôr do jedného mesiaca od obdržania Vašej žiadosti. Na základe zákona o ochrane osobných údajov sme v oddôvodnených prípadoch oprávnení najmä vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť túto lehotu o dva mesiace. O predĺžení lehoty, vrátane uvedenia dôvodu, Vás budeme samozrejme vždy informovať.

10. Cookies policy

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú zaslané a uložené vo Vašom počítači, smartfóne alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup na internet. Sú vytvorené na to, aby webová stránka, ktorú navštívite, rozoznala Vaše koncové zariadenie, alebo aby Vám pomáhali a umožnili efektívne používať webové stránky, ich funkcie a nastavenia.

Prevádzkovateľ na svojích stránkach používa cookies na rôzne účely, najmä pre účely optimalizácie www stránky, zlepšenie užívateľského prostredia, marketingu a štatistické účely.

V zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách2 v znení neskorších predpisov si Vás týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies a na možnosť zmeny nastavenia svojho prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. Vaše aktuálne nastavenia webového prehliadača preto budeme považovať za súhlas s ukladaním cookies v určenom rozsahu.

Zoznam používaných cookies:

 

Načo sa cookies používajú:

Naša spoločnosť používa cookies na to, aby Vám zabezpečila čo najpohodlnejšie a najefektívnejšie využitie našich webových stránok. Cookies používame na to, aby sme Vám predstavili taký obsah našich stránok, o ktorom predpokladáme, že by pre Vás mohol byť zaujímavý, ale len v súvislosti s našimi produktmi alebo službami.Cookies používame tiež na zabezpečenie Vášho súkromia pri prehliadaní našich webových stránok.

Nepoužívame cookies na to, aby sme Vás kontaktovali prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, telefónu alebo inak.

Ak nájdete na stránkach našej spoločnosti linky na iné internetové stránky, prosím nezabudnite, že tieto majú vlastný spôsob, rozsah a typ cookies, ktoré používajú, a ktoré budú spracúvať všetky údaje, ktoré na týchto stránkach poskytnete. Odporúčame Vám, aby ste si prečítali a nastavili cookies na týchto webových stránkach pred tým, než si ich začnete prehliadať, prípadne ich prevádzkovateľom poskytnete akékoľvek údaje.

Prečo si ponechať nastavenie Cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je teda na Vašej slobodnej vôli. Je však potrebné vedieť, že v prípade zmeny ich nastavenia môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený používateľský komfort.

Ako si môžem zmeniť nastavenia Cookies?

Tieto odkazy na stránky Vám ukážu, ako môžete kontrolovať svoje nastavenia cookies cez Váš internetový prehliadač. Pokiaľ zmeníte tieto nastavenia, uplatnia sa nielen pre naše web stránky, ale aj pre všetky ostatné stránky, ktoré navštevujete cez Váš internetový prehliadač.

V Bratislave, 30.05.2019

Zoznam účelov:

Účel spracúvania Právny základ Dotknuté osoby Kategórie osobných údajov Kategórie príjemcov Doba spracúvania
Správa registratúry, spisov, zmlúv, dokladov a evidencia prijatej a odoslanej pošty Článok 6, ods. 1 f) Nariadenia GDPR
Oprávnený záujem prevádzkovateľa
zamestnanci prevádzkovateľa, zamestnanci a štatutárne orgány (osoby oprávnené konať) dodávateľov a odberateľov tovaru a služieb osoby v poštovom a telefónnom styku s prevádzkovateľom Bežné osobné údaje
Všetky osobné údaje spracúvané v dokladoch, ktoré sa nachádzajú v registratúre.
3 roky
Vykonávanie činností na základe advokátskeho oprávnenia pre klientov prevádzkovateľa, riešenie a evidencia súdnych sporov a súdnych rozhodnutí Článok 6, ods. 1 b) Nariadenia GDPR
Zmluva s dotknutou osobou
klienti prevádzkovateľa blízke osoby klientov iné osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané pri vykonávaní činnosti účastníci súdneho konania Bežné osobné údaje Osobitná kategória osobných údajov
Rozsah osobných údajov vyplýva z povahy činnosti, ktoré sa vykonávajú. V rozsahu v akom sa nachádzajú v súdnych spisoch a dokumentácii
Súdne orgány Orgány činné v trestnom konaní Exekútori Notári Orgány verejnej a štátnej správy 10 rokov od skončenia činnosti/súdneho sporu
Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom, vrátane predzmluvných vzťahov, dochádzky, vyplácania stravného, evidencie zamestnanca voči sociálnej, zdravotnej poisťovni, daňovému úradu Článok 6, ods. 1 b) Nariadenia GDPR
Pracovná zmluva
Článok 6, ods. 1 c) Nariadenia GDPR
Osobitný predpis – zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
zamestnanci prevádzkovateľa bývalí zamestnanci prevádzkovateľa blízke osoby zamestnancov Bežné osobné údaje Osobitná kategória osobných údajov
Rozsah osobných údajov vyplýva z právnych predpisov SR (zákonník práce, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, zákon o dani z príjmov, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a iné).
Sociálna poisťovňa Zdravotné poisťovne Daňový úrad Doplnkové dôchodkové sporiteľne Dôchodkové správcovské spoločnosti Podľa platných právnych predpisov SR (max. do 70teho roku veku zamestnanca)
Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a požiarnej ochrany Článok 6, ods. 1 c) Nariadenia GDPR
Osobitný predpis – zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Zamestnanci prevádzkovateľa Bežné osobné údaje.
Rozsah osobných údajov vyplýva z právnych predpisov SR (zákonník práce, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a iné).
Autorizovaný bezpečnostný technik Podľa platných právnych predpisov (5 rokov)
Spracovanie účtovných dokladov Článok 6, ods. 1 c) Nariadenia GDPR
Osobitný predpis – najmä zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov – zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a iné.
Zamestnanci spoločnosti zamestnanci a štatutárne orgány (osoby oprávnené konať) dodávateľov tovaru a služieb, zamestnanci a štatutárne orgány (osoby oprávnené konať) odberateľov tovaru a služieb spoločnosti Bežné osobné údaje

Osobné údaje potrebné pre vystavenie účtovného dokladu. Osobné údaje nachádzajúce sa na podkladoch pre fakturáciu a účtovanie.
Daňový úrad Externá účtovná spoločnosť Podľa platných právnych predpisov (10 rokov)
Podporné procesy pre automatizované spracúvanie osobných údajov (správa pracovných staníc, prevádzkovanie mailovej komunikácie, atď) Článok 6, ods. 1 f) Nariadenia GDPR
Oprávnený záujem prevádzkovateľa
zamestnanci prevádzkovateľa, zamestnanci a štatutárne orgány (osoby oprávnené konať) dodávateľov a odberateľov tovaru a služieb klienti prevádzkovateľa osoby v poštovom a telefónnom styku s prevádzkovateľom Bežné osobné údaje
Všetky osobné údaje spracúvané v automatizovanej forme v daných systémoch.
3 roky

1 § 5 o) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2 Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. Povinnosť získania súhlasu sa nevzťahuje na orgán činný v trestnom konaní a iný orgán štátu. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.